Menu Sluiten

Privacy- en cookieverklaring

Massagepraktijk Aylin streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de
wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN VERWERKEN

Massagepraktijk Aylin verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW gegevens;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Bankrekeningnummer;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• Behandelgegevens;
• IP-adres in geanonimiseerde vorm.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de
volgende doeleinden:
• Het aanmaken en bijhouden van uw persoonlijke dossier;
• Het inplannen of verzetten van een afspraak;
• Het uitvoeren van de behandeling;
• Het uitvoeren van de betaling;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Het verbeteren van onze dienstverlening;
• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ten behoeve van de massagebehandeling zullen wij bijvoorbeeld bij de intake vragen naar uw medische achtergrond en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met uw toestemming.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Aylin. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Massagepraktijk Aylin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Wij hanteren hiervoor het wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na uw laatste bezoek aan onze praktijk.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Massagepraktijk Aylin deelt uw persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Wij delen uw persoongegevens uitsluitend met partijen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw persoonsgegevens inzien en/of verwerken in onze opdracht (zoals de boekhouder of de beheerder van de website), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Massagepraktijk Aylin blijft hierbij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij onze website beveiligd met een slotje. Dit betekent dat uw gegevens, die u verstuurd via de website, versleuteld naar ons worden verstuurd. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de praktijk worden extern (usb-stick) opgeslagen en achter slot en grendel bewaard of op bedrijfsapparatuur (laptop, smartphone) opgeslagen, die met een code vergrendeld zijn.

COOKIES

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op de pc, tablet of smartphone van de bezoeker. Massagepraktijk Aylin gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om de site te laten werken. Om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te
kunnen doorvoeren, maken we gebruik van analytische cookies. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies overigens desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS MASSAGEPRAKTIJK AYLIN

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en
cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de
onderstaande contactgegevens:
• E-mailadres info@massagepraktijkaylin.nl;
• Telefoonnummer 06-36 455 641.